Posted by admin Comments Off

แก้วมังกรตัดจากสวน พร้อมขึ้นฝั่งเข้าสู่ขั้นตอนการคัดคุณภาพ โดยเลือกผลที่มีขนาดเท่าๆ กัน ผิวสวย กลีบเลี้ยงเขียวสดและไม่มีตำหนิ รอการบรรจุเพื่อส่งออกไปประเทศเยอรมนี ปกติสวนเกษตรแก้วมังกร รังสิตคลอง10 จังหวัดปทุมธานี มีออเดอร์ส่งออกไปยังยุโรปและตะวันออกกลางทุกสัปดาห์ และเป็นช่องทางการขายหลักในปัจจุบัน ทำให้สวนสามารถกำหนดทิศทางและราคาเองได้มากกว่าในอดีต ซึ่งต้องพึ่งพาตลาดค้าส่งภายในประเทศเพียงอย่างเดียว

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.tnamcot.com/content/207606

Comments are closed.

Featured Video

About Us

Kennydragonfruit farm the best dragon fruit supplier. Fresh clean and safety are our major concern. we proudly guarantee that every product has good quality, any product with defect can be changed or refunded back.

Recent Comments